Copyright

Copyright (c) CNCzone.eu Všetky práva vyhradené.

Obsah stránok servera www.CNCzone.eu sú  chránené autorským zákonom. Určené len pre osobné využitie. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy www.CNCzone.eu je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, v tlačenej alebo distribúcia všetkých materiálov nebo časti materiálov zverejnených na servere www.CNCzone.eu, a to aj šírenie prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ a aj zhrnutím týchto materiálov alebo ich časti do rámca či prekopírovaním do vnútropodnikovej či inej privátnej síeťe a aj uchovávaníe v akejkoľvek databázi.

Copyright (c) CNCzone.eu All rights reserved.

The contents of www.CNCzone.eu are protected by copyright. Only for personal use. Without the prior written consent of www.CNCzone.eu any other publication is forbidden to print or distribute all materials or parts of materials published on the www.CNCzone.eu servers, including the dissemination by e-mail, SMS messages and also by summarizing these materials or their parts into a frame or by copying them into an in-house or other private network and also stored in any database.